Skip Navigation

Zhen Qi, Ph.D.

Yan Tang

Position

Postdoctoral Fellow
Georgia Tech


Role in MaHPIC

Lipidomics Team, data analysis


Contact

email:  zhen.qi@gatech.edu